ತ್ಯಾಗಿ

===
ಮನಸಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತ ಬೇಡ
ಬೀಜ ಮೊಳೆತರೂ.. ಮಣ್ಣ ಒಳಗಡೇನೆ
ಆ ಹೂ ಅರಳುವುದು ಬೇರೆಯ ದುಂಬಿಗಳಿಗೇನೆ !

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತೆಯೇ ಮಿತ್ರಮಾ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವು ರೋಜಾ ಯಾರ ಪಾಲೋ ಮುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ!

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...