ತ್ಯಾಗಿ

===
ಮನಸಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತ ಬೇಡ
ಬೀಜ ಮೊಳೆತರೂ.. ಮಣ್ಣ ಒಳಗಡೇನೆ
ಆ ಹೂ ಅರಳುವುದು ಬೇರೆಯ ದುಂಬಿಗಳಿಗೇನೆ !

Comments

ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಂತೆಯೇ ಮಿತ್ರಮಾ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವು ರೋಜಾ ಯಾರ ಪಾಲೋ ಮುಳ್ಳು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ!

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು