ನೀತಿ

=====
ಸ್ನಾತಕೊತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರೇನು..? 

ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅರಿಯದವಳಿಗೆ !

ಓದಿದ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು..

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವಳಿಗೆ.!!
-------------------------

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...