ನೀತಿ

=====
ಸ್ನಾತಕೊತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರೇನು..? 

ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅರಿಯದವಳಿಗೆ !

ಓದಿದ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು..

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವಳಿಗೆ.!!
-------------------------

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು