ನೀತಿ

=====
ಸ್ನಾತಕೊತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರೇನು..? 

ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅರಿಯದವಳಿಗೆ !

ಓದಿದ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು..

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವಳಿಗೆ.!!
-------------------------

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...