ಹಣ-ಹೆಣ

=====
ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವರು ಹಣ
ಗೆದ್ದು ಗಿಟ್ಟಿಸಿದವರು ಹೂಡುವರು ರಾಜ್ಯಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ತಾಣ !
ವೋಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ರಣ ರಣ
ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಇವರು.., ಬಿದ್ದರೂ ಜನರ ಹೆಣ !!
----------------------------------------------------------

Comments

ಗೆಲ್ಲೋಗಂಟಾ ಯಪ್ಪಾ
ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಪ್ಪಾ

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು