ಹಣ-ಹೆಣ

=====
ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವರು ಹಣ
ಗೆದ್ದು ಗಿಟ್ಟಿಸಿದವರು ಹೂಡುವರು ರಾಜ್ಯಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ತಾಣ !
ವೋಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ರಣ ರಣ
ತಿರುಗಿ ಕೂಡ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಇವರು.., ಬಿದ್ದರೂ ಜನರ ಹೆಣ !!
----------------------------------------------------------

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಗೆಲ್ಲೋಗಂಟಾ ಯಪ್ಪಾ
ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಪ್ಪಾ

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...