ಗೂಬೆ

ಅವನು ಗೂಬೆ ಅಂದರೂ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಳಾಕೆ....ಏಕೆಂದರೆ,

ನಕ್ಕು ..,ಗೂಬೆ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುವೆ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ.. ಅಂದಳು ಈಕೆ !!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...