ಸಂಶಯ ( ಸಾಂಸಾರಿಕ ಹಿತ ವಚನ )


" ಸಂಶಯ ಅನ್ನುವುದು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು " ಆದರೆ ಸಂಶಯಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹ ವರ್ತಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ.., ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಾ ಕೂತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸಂಶಯವನ್ನು ದೂರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದುವೇ ಸತ್ಯಾ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿತವಚನ.....


" ಸಭ್ಯವಂತ ಪತಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ,ಅನುಮಾನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸತಿಯಾದವಳು ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಹಾಗೆ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವಳ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ನಿಜ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ " ( ಅನುಮಾನ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡಿಗೂ ಆಗಿರಬಹುದು , ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ ).

ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿರಿ......

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...