ನೀತಿ


ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಂಬಿದರೂ ಕುಳ್ಳರನ್ನು ನಂಬಬಾರದಂತೆ,  ಹಾಗೆಯೇ

ಒಟ ಒಟ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಆದರೆ ಗುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ನಟಿಸುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...