ನೀತಿ


ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಂಬಿದರೂ ಕುಳ್ಳರನ್ನು ನಂಬಬಾರದಂತೆ,  ಹಾಗೆಯೇ

ಒಟ ಒಟ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಆದರೆ ಗುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ನಟಿಸುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು