ನೀತಿ


ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಂಬಿದರೂ ಕುಳ್ಳರನ್ನು ನಂಬಬಾರದಂತೆ,  ಹಾಗೆಯೇ

ಒಟ ಒಟ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಆದರೆ ಗುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ನಟಿಸುವವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಬಾರದು.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...