ಶೋಷಣೆ


ಸತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ತಪ್ಪದು ಶೋಷಣೆ

ಕಳ್ಳ, ಕಪಟ, ಕ್ರೂರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ !!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...