ಶೋಷಣೆ


ಸತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ತಪ್ಪದು ಶೋಷಣೆ

ಕಳ್ಳ, ಕಪಟ, ಕ್ರೂರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು