ಶೋಷಣೆ


ಸತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ತಪ್ಪದು ಶೋಷಣೆ

ಕಳ್ಳ, ಕಪಟ, ಕ್ರೂರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...