ಇವಳೆಂತಹ ಹೆಣ್ಣು..?


ಮದುವೆ ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಹೊಕ್ಕಿ
ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸವ ಮಾಡುತ್ತ ಕಳೆದಳು ವರುಷ
ಮಿಂಡನ ಮರೆಯಲಾರದೇ ತೋರೆದು ಗಂಡನ
ಓಡಿ ಹೋದಳು ಅವನ ಕೂಡ..
ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಸಾಲದು ಇವಳಿಗೆ
ಮಾವ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ..
ರಾತ್ರಿ ಜೋತೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಗಂಡರೆ ಇವಳಿಗೆ
ಹಾದರದ ಜೀವನ ಮಾಡುವವಳಿಗೆ
ವರುಷದಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಗಂಡ ತೆತ್ತಬೇಕಂತೆ
ಇವಳ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣದ ಕಂತೆ ಕಂತೆ..!
ಮಗಳ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತಾಯಂದಿರು.., ಹೀಗೂ ಊಂಟೆ..?

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು