ಮೂಢೆ


ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೇಮವ ದಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಡೆದ ಮೂಢೆಗೆ
 ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಮುಳ್ಳು ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಲಿ
ಹಣ ಹಣ ಎನ್ನುವ ನಿನ್ನ ಕ್ರೂರ ಬುದ್ದಿಗೆ
ಕೋಟಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ ನಿನ್ನವರ ಬಳಗವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಾಗಲಿ
ಒಂಟಿತನ ನಿನಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ
ಮುಘ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಚ್ಚಕಂಡ ನೀನು, ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು