ಕಿರಾತಕಿ


ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂದು

ಅವನ ಕೂಡ ಬದುಕಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಳು ಇಂದು, ನಿನ್ನ ಕೊಂದು..!!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು