ದೇವರ ದರ್ಬಾರು

ಆ ದೇವರ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವ ವಕ್ಕೀಲ

ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗೆಲ್ಲದ ಹೊರೆತು ನಾ ಹಿಂತಿರುಗದೇ ಅಚಲ.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...