ದೇವರ ದರ್ಬಾರು

ಆ ದೇವರ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವ ವಕ್ಕೀಲ

ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗೆಲ್ಲದ ಹೊರೆತು ನಾ ಹಿಂತಿರುಗದೇ ಅಚಲ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು