ದೇವರ ದರ್ಬಾರು

ಆ ದೇವರ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ಮಾಡುವ ವಕ್ಕೀಲ

ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗೆಲ್ಲದ ಹೊರೆತು ನಾ ಹಿಂತಿರುಗದೇ ಅಚಲ.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...