ಗೋವಿಂದಾಆಆಆ.... ಗೋವಿಂದಾ..!!!

ಮುಗ್ದನಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಗೂಬೆ..,

ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಲೂಟಿ, ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಬೆ..!!!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು