ಗೋವಿಂದಾಆಆಆ.... ಗೋವಿಂದಾ..!!!

ಮುಗ್ದನಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಗೂಬೆ..,

ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಲೂಟಿ, ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಬೆ..!!!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...