ಗೋವಿಂದಾಆಆಆ.... ಗೋವಿಂದಾ..!!!

ಮುಗ್ದನಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಗೂಬೆ..,

ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಲೂಟಿ, ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಬೆ..!!!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...