ಚುಟುಕ


ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ..?

ಹಣವಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಕುವರು ಬಲೆ.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...