ಚುಟುಕ


ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ..?

ಹಣವಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಕುವರು ಬಲೆ.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...