ಚುಟುಕ


ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಬೆಲೆ..?

ಹಣವಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಕುವರು ಬಲೆ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು