ಚುಟುಕ


ಪೋಶಕರಿಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಶ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಛಲ

ತಿಂಗಳು ವರುಷದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚ್ಚೆದನ., ಬಯಸುವರು ಹಣದ ಫಲ

ಅರಿಯದು ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಇವರ ಜಾಲ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಮನವೆಲ್ಲಾ ಕೋಲಾಹಲ..!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...