ಹಿಡಿ - ಶಾಪ


ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಭಾಹ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜ ರೂಪವಲ್ಲ

ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಉತ್ತಮರಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ನಟನೆಯಿಂದ ತಾತ್ ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಬಹುದು

ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಿರುಗುಳ ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಕಾಡುವುದು

ಮಚ್ಚೆಯ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಳುತಿದೆ ಕೇಳು...

ಕೇಡು ಬಯಸಿದ ಜೀವ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡುವುದು

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಬಾಯಿ ಅದು ಹುಳಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು

ಅಯ್ಯೊ ಅನ್ನಿಸಿ ಪಡೆದ ಹಣ ನಿನ್ನ ಬಳಗವ ಸುಟ್ಟು ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿಸುವುದು

ನೀ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮುನ್ನ ,ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗಪ್ಪಳಿಸುವುದು.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...