ಮದುವೆಯೋ ಇಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳಾಟವೋ ?

ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಏರುವವರಿಗೆ ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಸುಂದರ

ಹಣಕ್ಕೆಂದೇ ಮದುವೆಯಾದ ಜನರಿಂದ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ದುಃಖದ ಸಾಗರ !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು