ಮದುವೆಯೋ ಇಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳಾಟವೋ ?

ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಏರುವವರಿಗೆ ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಸುಂದರ

ಹಣಕ್ಕೆಂದೇ ಮದುವೆಯಾದ ಜನರಿಂದ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ದುಃಖದ ಸಾಗರ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...