ಮದುವೆಯೋ ಇಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳಾಟವೋ ?

ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸ್ತಿಲ ಏರುವವರಿಗೆ ಜಗವೆಲ್ಲಾ ಸುಂದರ

ಹಣಕ್ಕೆಂದೇ ಮದುವೆಯಾದ ಜನರಿಂದ ಜೀವನವೆಲ್ಲಾ ದುಃಖದ ಸಾಗರ !!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...