ಲೇಖನಿ

====
ಲೇಖನಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ...
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳು ಮಾತಾಡಿದವು..!
ಲೇಖನಿಯ ಮನದಾಳಾದಿಂದ
ಗುಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲಾ ರಟ್ಟಾದವು..!

-----------------------

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...