ಲೇಖನಿ

====
ಲೇಖನಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ...
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳು ಮಾತಾಡಿದವು..!
ಲೇಖನಿಯ ಮನದಾಳಾದಿಂದ
ಗುಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲಾ ರಟ್ಟಾದವು..!

-----------------------

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು