ಲೇಖನಿ

====
ಲೇಖನಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ...
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳು ಮಾತಾಡಿದವು..!
ಲೇಖನಿಯ ಮನದಾಳಾದಿಂದ
ಗುಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲಾ ರಟ್ಟಾದವು..!

-----------------------

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...