ಚುಟುಕ

ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷ್ಟರ್ರು

ಯಾರೇ ಗೆದ್ದು, ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ಸುದಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರು

ಬೀದಿಯ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು ಬಲು ಜೋರು !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು