ಚುಟುಕ

ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷ್ಟರ್ರು

ಯಾರೇ ಗೆದ್ದು, ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ಸುದಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರು

ಬೀದಿಯ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು ಬಲು ಜೋರು !

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...