ಚುಟುಕ

ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷ್ಟರ್ರು

ಯಾರೇ ಗೆದ್ದು, ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ಸುದಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರು

ಬೀದಿಯ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು ಬಲು ಜೋರು !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...