ಜೀವನಾ

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀ ಗೆಳತಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾ... 
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೆರೆತಾಗಲೇ ತಾನೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು "ಜೀವನಾ"

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...