ಜೀವನಾ

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀ ಗೆಳತಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾ... 
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೆರೆತಾಗಲೇ ತಾನೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು "ಜೀವನಾ"

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು