ಜೀವನಾ

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀ ಗೆಳತಿ, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾ... 
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬೆರೆತಾಗಲೇ ತಾನೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು "ಜೀವನಾ"

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...