ಸ್ನೇಹ

ಅವಳ ಚುಚ್ಚುಮಾತುಗಳು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳೊಡನಾಟ
ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಸಿವಿಸಿ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಡೊಂಬರಾಟ
ಎಷ್ಟೇ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾ..., ಮತ್ತೆ ಮರುಗುವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ...
ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆ...ದ್ವೇಶಿಸಲಾರೆ....... ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಇದೆ ದೃವತಾರೆ..!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು