ಸ್ನೇಹ

ಅವಳ ಚುಚ್ಚುಮಾತುಗಳು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳೊಡನಾಟ
ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಸಿವಿಸಿ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಡೊಂಬರಾಟ
ಎಷ್ಟೇ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾ..., ಮತ್ತೆ ಮರುಗುವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ...
ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆ...ದ್ವೇಶಿಸಲಾರೆ....... ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಇದೆ ದೃವತಾರೆ..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...