ಸ್ನೇಹ

ಅವಳ ಚುಚ್ಚುಮಾತುಗಳು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳೊಡನಾಟ
ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಸಿವಿಸಿ ಕಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಡೊಂಬರಾಟ
ಎಷ್ಟೇ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾ..., ಮತ್ತೆ ಮರುಗುವುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ...
ಪ್ರೀತಿಸಲಾರೆ...ದ್ವೇಶಿಸಲಾರೆ....... ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಇದೆ ದೃವತಾರೆ..!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...