ಫಲಿತಾಂಶ


೧೦ನೇಯ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ - ಎಂದಿನಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರದೇ ಎತ್ತಿದ " ಕೈ"

೨೦೧೩ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ - ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು " ಕೈ "

Comments

ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾರಾಯ್ರೇ...

http://badari-poems.blogspot.in/

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು