ತಾಪಾ

ನಾ ಬರೆಯುವ ಕವಿತೆಯಲಿ
ಅವಳ ಕುರುಹು ಇರಬಾರದಂತೆ...
ಇದ್ದರೇ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ....ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದರ ತಾಪಾ..!!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು