ತಾಪಾ

ನಾ ಬರೆಯುವ ಕವಿತೆಯಲಿ
ಅವಳ ಕುರುಹು ಇರಬಾರದಂತೆ...
ಇದ್ದರೇ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ....ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದರ ತಾಪಾ..!!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...