ತಾಪಾ

ನಾ ಬರೆಯುವ ಕವಿತೆಯಲಿ
ಅವಳ ಕುರುಹು ಇರಬಾರದಂತೆ...
ಇದ್ದರೇ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ....ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅದರ ತಾಪಾ..!!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...