ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ( ಮಳೆ )

===========
ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೆಳತಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಕಾದು ಕಾದು ಹೊರ ನಡೆದೊಡನೆ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟೆ
ನಿನ್ನ ಮೊಹದ ಪಾಷದಲ್ಲಿ ನಾ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಬಿಟ್ಟೆ..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...