ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ( ಮಳೆ )

===========
ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೆಳತಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಕಾದು ಕಾದು ಹೊರ ನಡೆದೊಡನೆ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟೆ
ನಿನ್ನ ಮೊಹದ ಪಾಷದಲ್ಲಿ ನಾ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಬಿಟ್ಟೆ..!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು