ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ( ಮಳೆ )

===========
ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೆಳತಿ
ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಕಾದು ಕಾದು ಹೊರ ನಡೆದೊಡನೆ ಸುರಿದು ಬಿಟ್ಟೆ
ನಿನ್ನ ಮೊಹದ ಪಾಷದಲ್ಲಿ ನಾ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಬಿಟ್ಟೆ..!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...