ನೋಟುಗಳ ಕಾರ್ಬಾರು

===========

ನೂರರ ನೋಟು ಕೊಟ್ಟು..,

ಗಿಟ್ಟಿಸುವರು ವೋಟು !

ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ..,

ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನೋಟು !!

-------------------------------------

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ!

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...