ನೋಟುಗಳ ಕಾರ್ಬಾರು

===========

ನೂರರ ನೋಟು ಕೊಟ್ಟು..,

ಗಿಟ್ಟಿಸುವರು ವೋಟು !

ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ..,

ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನೋಟು !!

-------------------------------------

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ!

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...