ನೋಟುಗಳ ಕಾರ್ಬಾರು

===========

ನೂರರ ನೋಟು ಕೊಟ್ಟು..,

ಗಿಟ್ಟಿಸುವರು ವೋಟು !

ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ..,

ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನೋಟು !!

-------------------------------------

Comments

ಅದೇ ಅಲ್ಲವೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ!

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು