ಚುಟುಕ

ದಡವಾಗಿ ಕಾಯುತಲಿರುವೆ

ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಅಲೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರು

ಎದೆಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಕೆ

ನೀನೆ ಬಂದು ನೆಲಸು..ಕಾದಿರುವುದು ಹೃದಯದ ಸೂರು !

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...