ಒಲವಿನ ಗುಂಗು

========
ಲೇಖನಿ ಹರಿಸಿದ,
ಒಲವನು ಶಾಹಿಯಿಂದ..
ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಾ ರಂಗು ರಂಗು..
ಅಂದಿನಿಂದ ಶಾಹಿಗೆ,
ಬರೀ ಲೇಖನಿದೇ ಗುಂಗು...!!

--------------------------

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಪರಸ್ಪರತೆಯ ಮಹತ್ ಉದಾಹರಣೆ.

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...