ಒಲವಿನ ಗುಂಗು

========
ಲೇಖನಿ ಹರಿಸಿದ,
ಒಲವನು ಶಾಹಿಯಿಂದ..
ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಾ ರಂಗು ರಂಗು..
ಅಂದಿನಿಂದ ಶಾಹಿಗೆ,
ಬರೀ ಲೇಖನಿದೇ ಗುಂಗು...!!

--------------------------

Comments

ಪರಸ್ಪರತೆಯ ಮಹತ್ ಉದಾಹರಣೆ.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು