ಒಲವಿನ ಗುಂಗು

========
ಲೇಖನಿ ಹರಿಸಿದ,
ಒಲವನು ಶಾಹಿಯಿಂದ..
ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಾ ರಂಗು ರಂಗು..
ಅಂದಿನಿಂದ ಶಾಹಿಗೆ,
ಬರೀ ಲೇಖನಿದೇ ಗುಂಗು...!!

--------------------------

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಪರಸ್ಪರತೆಯ ಮಹತ್ ಉದಾಹರಣೆ.

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...