ಚಮರ ಗೀತೆ

ಅವನು ಬರೆದ ಕವಿತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಚಮರ ಗೀತೆ


ಕಾಳಿದಾಸ ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಹಾಡಿದಂತೆ !!

Comments

ಈಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರೆದದ್ದು ಏನೂ? ಅಂತ!
ತಿಳಿತಲ್ವಾ ಸರ್...! :)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು