ಊಸ್ರವಳ್ಳಿ

ಗಳಿ - ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಉಸ್ರವಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹುಚ್ಚರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಾ ನಂಬಲು ಅದನ್ನ
ಅದರ ನಾಟಕವನ್ನು, ಚಲವಲನವನ್ನು ಇಂಚು ಇಂಚು ತಿಳಿದವ
ಯಾವ ಮಿನುಗುವ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಬೆಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಇನ್ನಾ !!

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಹುಷಾರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಿಲ್ಲಾ ಸರ್, ಒಮ್ಮೆ ಅನುಭವ ಆದರೆ ಸಾಕು ಹಂತವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಆ ಕಪಟಿಗಳು, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಜಾಣರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಚಟ ಅಂತೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Best remedy is to stay away from them. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. :)

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...