Sunday, July 07, 2013

ಜಾತಿ ರಾಜ್ಯಕೀಯ

ಜಾತಿ ರಾಜ್ಯಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ
ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ !!

No comments: