ಕಿವಿ ಮಾತು

ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿಯಂತೆ


ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದವಳು ನೀನು..

ಅವು ನನ್ನವು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ !

Comments

ಅದಕೇ ಆಕೆಯೂ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. :-D

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು