ನೀಲ ಸಾಗರ

ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡು ಗೆಳೆಯಾ


ಆ ನಿನ್ನ ನೀಲ ಸಾಗರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು

ಖುಷಿಯಿಂದ ಕುಣಿಯುವುದು ನನ್ನ ಹೃದಯಾ !!

Comments

ಸ್ವಾನುಭವವವೇ? ವಿವರಿಸಿ (10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ) :-D
ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಲಿ ಅಂತಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ;)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು