ಜೀವನ

ಜೀವನ ಯಾಕೋ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಚಿತ್ರ

ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ

ಬಾಳ ಹಾದಿ ಹೂವು ಮುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ

ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಬರೀ ಮುಳ್ಳೇ ಇದ್ದರೆ .. ?

Comments

ನನಗೂ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಿದೆ, ತಡಮಾಡದೆ ಮದುವೆಯಾದೆ. ಈಗ ಜೀವನ ವರ್ಣಮಯ ಮತ್ತು ಹೂ ಹಾಸಿಗೆ.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು