ವಿಷಕನ್ಯೆ

ಬಳಕುತ್ತಾ ನಡೆವ, ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೋಹಗೊಂಡು ವರಿಸಿದ ಕನ್ಯೆ

ಅವಳು ಪೊರೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತು... ಅವಳೊಂದು " ವಿಷಕನ್ಯೆ"

Comments

ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕ ಕವನ ಅಗಡಿ ಸಾಹೇಬರೇ, ನೋಡಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾಮಾರೋದು ನಿಜವೇ!
ಬದ್ರಿ ಸರ್ , ಪಾಪ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವೇ...

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು