ನೋಟ


ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷ ಕಳೆದರೂ,
ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ...!
ಈ ನೋಟಕು, ಆ ನೋಟಕೂ...
ಇಂದಿಗೂ ಹೃದಯಕೆ, ಹೊಗೆ...!!

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಕೊಳ್ಳು ನೋಟಕೆ ವಯಸೇ ಹೇಳಿ?

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...