ನೋಟ


ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷ ಕಳೆದರೂ,
ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ...!
ಈ ನೋಟಕು, ಆ ನೋಟಕೂ...
ಇಂದಿಗೂ ಹೃದಯಕೆ, ಹೊಗೆ...!!

Comments

ಕೊಳ್ಳು ನೋಟಕೆ ವಯಸೇ ಹೇಳಿ?

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು