ಅಪ್ಪುಗೆ

ಈ ಜುಣುಗುಡುವ ಚಳಿಗೆ

ಯಾವ ಕಂಬಳಿಯೂ ಬಾರದು ಕೆಲಸಕೆ

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪುಗೆ..,

ಬಿಸಿಲನೂ ಮೀರಿಸುವುದು ಬೆಚ್ಚಗೆ !!

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

'ಜುಣುಗುಡು' ಹೊಸ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ...

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...