ವಿಹಂಗಮಯ

ಎಲೆಗಳ ಹೊದಿಕೆ ಕಳಚಿದ
ತರು ಲತೆ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ,
ಕೃಷ್ಣ ಸುರಿಸಿದನು
ಮಂಜು ಹನಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ,
ಶುಭ್ರ ಸುಮಧುರ
ವಿಹಂಗಮಯ ನೋಟಕೆ,
ಕಂಗಳಿಸಿಹರು ಇವರು
ಭುವಿಯಲ್ಲಾ ಶ್ವೇತ ಉಡುಗೆ !!
 

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...