ಶ್ವೇತಧಾರಿ


ಎಂದೋ ಕಂಡ ಕನಸ್ಸು
ನನಸಾದದ್ದು ಸೊಗಸು
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದದ್ದು ಸವಿ ನೆನಪು
ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದದ್ದು ಅತಿ ಮೋಜು
ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣಿಸಿದ ಹಾಲು ವರವು
ಭೂಮಿ ಕಂಗಳಿಸಿದಳು ಶ್ವೇತವ ಉಟ್ಟು !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...