ಶ್ವೇತಧಾರಿ


ಎಂದೋ ಕಂಡ ಕನಸ್ಸು
ನನಸಾದದ್ದು ಸೊಗಸು
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದದ್ದು ಸವಿ ನೆನಪು
ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದದ್ದು ಅತಿ ಮೋಜು
ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಣಿಸಿದ ಹಾಲು ವರವು
ಭೂಮಿ ಕಂಗಳಿಸಿದಳು ಶ್ವೇತವ ಉಟ್ಟು !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು