ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ?

ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ,
ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ
ಮನ ಸೋತ ತಪ್ಪಿಗೆ...
ಮನೆಯವರ.,
ನೋಯಿಸದಿರುವ ರೀತಿ,
ಆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ
ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರೀತಿ !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು