ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ?

ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ,
ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ
ಮನ ಸೋತ ತಪ್ಪಿಗೆ...
ಮನೆಯವರ.,
ನೋಯಿಸದಿರುವ ರೀತಿ,
ಆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ
ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರೀತಿ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...