ಬೇಡುವೆನು ..


ಬೇಡುವೆನು ಮೋಡನೇ...,
ಹರಿಸಿಬಿಡು ಮಳೆಯನ್ನ
ತುಂಬಿಸಿ ಬಿಡು ಕಾವೇರಿಯ ಮಡಿಲನ್ನ
ನಮ್ಮ ರೈತರ ಅಳುವು ನಿನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿ..!
ಬೇಡುವೆನು ಮೋಡನೇ...,
ಹರಿಸಿಬಿಡು ಮಳೆಯನ್ನ
ಒಳಹರಿವು ತುಂಬಿ ಉಕ್ಕಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಸಾಗರ
ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ರಣ ಹದ್ದುಗಳಿಗೂ ತಲುಪಲಿ ಜಲದ ಅಬ್ಬರ !
ಬೇಡುವೆನು ಮೋಡನೇ...,
ಹರಿಸಿಬಿಡು ಮಳೆಯನ್ನ
ಮಿಡಿದು ಬಿಡು ಕರುನಾಡ ಕಂದರಿಗೆ
ಒರೆಸಿ ಬಿಡು ಕಂಗಳ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿ ನೀರು ಅವರಿಗೆ..!
ಬೇಡುವೆನು ಮೋಡನೇ...,
ಹರಿಸಿಬಿಡು ಮಳೆಯನ್ನ
ಅವರ ಒಡಲೂ ತುಂಬಲಿ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಹರಿಸು..., ಆ ಪ್ರಳಯ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಲಿ..!!


Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು