ಬಿ......ಕ......ಟ್ಟು

ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು, ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು...!
ನೀರು ಕುಡಿದ ಹಂದಿ, ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು ಆನೆಯಾಯಿತು...!!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು