ದೀಪಾವಳಿ


ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ-ದೀಪಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ರೀತಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುತಿದೆ ಪ್ರೀತಿ
ನೀ ಬೆಳಗುತಿರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದೇ ರೀತಿ
ಹರುಷ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಬಾಳು.., ನಿನ್ನಿಂದ ದಿನವೂ ದೀಪಾವಳಿ.

No comments:

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !