ತುಡಿತ

ಸರೋವರದಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಅವಳ
ಕೇಶದಿಂದ ತೋಟಕುತ್ತಿದ್ದ ಹನಿಗಳು
ಮನ ಕಲುಕೇ ಬಿಟ್ಟವು ...!

ನೆನೆದ ಕೇಶವ ಆರಿಸಳವಳು
ಕಿಚ್ಚಿನೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು
ಹೃದಯ ಕದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟವು ...!

ಮೌನದಿ ಕೂಡಲಾರೆ ಇನ್ನೂ
ಕೂತಲ್ಲೇ ಎರಡು ಪದ ಗೀಚಿಯೇ ಬಿಡುವೆ
ಚಿಗುರೊಡದ ಒಲವು ಅವಳ ಹೃದಯ ಮಿಟಲೇ ಬೇಕು..!!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...