ದಿನ ಅನುದಿನ

ನೆನ್ನೆ ಕಳೆದಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಗದಿರು
ನಾಳೆ ಬರಲಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರದಿರು
ಇಂದು ನಿನ್ನದೇ
ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿಬಿಡು !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...