ದಿನ ಅನುದಿನ

ನೆನ್ನೆ ಕಳೆದಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಗದಿರು
ನಾಳೆ ಬರಲಿದೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರದಿರು
ಇಂದು ನಿನ್ನದೇ
ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿಬಿಡು !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು