ಹಿಮದ ನೆನಪು

ಬಿಸಿಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ನಡುಗುವ ಚಳಿ,
ಮಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲಿದ ನೆಲ..
ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲಾ ಶುಭ್ರ ಬಿಳಿ ವರ್ಣಮಯ..
ಮೊದಲ ಹಿಮ ನೆನಪು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರನೂತನ..!

No comments:

ಕನ್ನಡ ಕೊಲೆಗಡಕರು

ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಾ ನಿನ್ನ ಕವನ ವಾಚಿಸಿ ಖುಶಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು... ಮತಿಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದವರು ವಾಚಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕವನವ ಅವಮಾನಿಸುತಿಹರು ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ತಾನು ಕ...