ಹಿಮದ ನೆನಪು

ಬಿಸಿಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ನಡುಗುವ ಚಳಿ,
ಮಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಿಟ್ಟು ಚೆಲ್ಲಿದ ನೆಲ..
ಇಡೀ ಊರೆಲ್ಲಾ ಶುಭ್ರ ಬಿಳಿ ವರ್ಣಮಯ..
ಮೊದಲ ಹಿಮ ನೆನಪು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರನೂತನ..!

No comments:

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !