ಅವಳದೇ ಮತ್ತು

ನನ್ನವಳು ನಡೆಸಿರುವಳು ದಿನವೂ ಕಸರತ್ತು
ಬೃಹದ್ದಾಕಾರ ಅಳಿಸಿ ಆಕಾರಳಾಗುವ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಅವಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಚಂದವೇ ನನಗೆ, ಈ ನಡುವೆ ತಲೆಗೇರಿದೆ ಅವಳದೇ ಮತ್ತು..!!

Comments

ಸಪೂರವಾಗುವ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ನಮಗೂ ಉಪಾಯ ತಿಳಿಸಿರಿ! :-D
ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಪ್ರತಿಷತ % ಖುಶಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಸರ್ ! :)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು