ತಂಗಾಳಿ

ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವೆನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಇರುವಿಕೆ....
ಈ ತಂಪಾದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ,
ಸೊಕಿ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಆ ಹಿಮಬೆರೆತ ತಂಗಾಳಿ !!

Comments

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಗಾಳಿಯೂ ಬಿರಗಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾದೀತು!
ಇರಬಹುದು ...!! :)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು