ಭಾಷ್ಪ

ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರು 
ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹನಿಗಳು ಹಲವು
ತಿಳಿಯದಿವಳ ಮನ.., ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಲವು ?

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನವೇ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ. ಒಲವಾಗಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾವ.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಹೌದು ಸರ್, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕೋಶ ಅನ್ನಬಹುದು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.:)

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...