ಭಾಷ್ಪ

ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣೀರು 
ಸಂತೋಷಕ್ಕೂ ಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಹನಿಗಳು ಹಲವು
ತಿಳಿಯದಿವಳ ಮನ.., ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಲವು ?

Comments

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನವೇ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ. ಒಲವಾಗಲಿ ಸಿಟ್ಟಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಭಾವ.
ಹೌದು ಸರ್, ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕೋಶ ಅನ್ನಬಹುದು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.:)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು