ಕಿಡಿನುಡಿ

ಗಂಡನಿಂದ, ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಸೂಳೆಗೆ...
ರಾತ್ರಿ ಗೆಳೆಯನ ಸೇರುವ ಖುಶಿ !!

Comments

ಹಳ್ಳದಿಂದ - ಪ್ರಪಾತಕೆ!
ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬದ್ರಿ ಸರ್. :)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು