ಮುಂಗಾರು


ನೀಲಿ ರಂಗಿನ ಸೀರೆ
ಬಂಗಾರದ ಜರದ ಧಾರೆ
ಮೈಮೇಲೆ ಹೊದ್ದ ಬಾಲೆ
ಮನವ ಕದ್ದಳು ಚಲುವೆ
ಒಲವು ಚಿಗುರಿತು ಅಲ್ಲೆ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ...
ಶುರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ !!
----ಭಾವಪ್ರೀಯ----

No comments:

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !