ಮತ್ತೆ ಹಾಡುವುದು ಹೃದಯ


ಪರದೆಯ ಸರಿಸಿ ನಿಂತೆ
ಕಿಟಕಿಯಲಿ ಇಣುಕುತ ನಕ್ಕಳು ಆಕೆ
ಮೇಲೆ ಕರಿ ಮುಗಿಲು ...
ಬೀಸುತಿಹುದು ಪರಿಮಳದ ಘಮಲು
ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲಿಯಬೇಕಷ್ಟೆ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹೃದಯದ್ದೇ ಜಾತ್ರೆ.

Comments

ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗು ಬರೆಯುತ್ತೀರಂತ ಇದೀಗ ಖಾತರಿಯಾಯಿತು.
Agadi Brothers said…
ಹ್ಮ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. :)
Agadi Brothers said…
This comment has been removed by a blog administrator.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು